Provoz školy od 1.9.2020

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021
vzhledem ke covid-19

Milé děti, žákyně a žáci, vážení rodiče,

seznamte se prosím s pravidly pro zajištění ochrany zdraví v naší škole v souvislosti s virovým onemocněním COVID-19. V úterý 1. září zahájíme slavnostně školní rok v 8:00 hodin.
Rodiče prvňáčků budou moci jít s dětmi do školy (maximálně 2 osoby) a u vchodu použijí dezinfekci. Vyučování v tento den končí v 8:45 hodin.

Od středy 2. září platí pravidla stanovená pro naši školu. Rodiče nesmějí z hygienických důvodů vstupovat s dětmi do šaten s výjimkou rodičů dětí s nastaveným adaptačním režimem.

Obecné informace a doporučení k provozu školy

Od dětí/žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Škola bude informovat o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech prostřednictvím webových stránek a vývěsky před školou.

Škola upozorňuje zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze.

Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
 

Hygienická pravidla a standard úklidu

U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení,
u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce  vodou a dezinfekčním mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje, dohlíží a kontroluje.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). Je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti.  Při příchodu do školy bude dětem a žákům měřena teplota. Dětem a žákům se zvýšenou teplotou je vstup do školy zakázán.

Při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

- příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

- příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně
a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

- příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka
o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Dítěti/žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených dětí/žáků  přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní děti/žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tzn. U dětí v přípravné třídě základní školy.

Přeji Vám všem klidný a úspěšný nový školní rok 2020/2021. Těším se na naši vzájemnou spolupráci.

S úctou           

                                                                                  Mgr. Bronislava Štursová
                                                                                           ředitelka školy           

  © 2020, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑