Přijímací řízení

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice,

 Do Nového 1131, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

telefon: 464 647 171, e-mail: zvskla@volny.cz

V Pardubicích dne: 27.4.2021

č.j.: MŠZŠPŠ/739/2021                                                 

sp.zn.:

 

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáka ke střednímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice, Do Nového 1131, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 60, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 2 zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání dále jen školský zákon, ve znění pozdějších předpisů v platném znění, a v souladu se zákonem

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v platném znění, rozhodl, že

 vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání

v praktické škole dvouleté
78-62-C/02

 ve Speciální mateřské škole, základní škole a praktické škole Pardubice, Do Nového 1131, Bílé Předměstí,

530 03 Pardubice od školního roku 2020/2021

 

u žáků s těmito registračními čísly:                              001/21
                                                                                     002/21
                                                                                     003/21
                                                                                     004/21                                                                                                                                                                       
005/21

                                                                                     

Odůvodnění:

O přijetí uchazečů ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje podle ustanovení § 59 odst. 2 a § 165 odst. 2 písmene f) školského zákona ředitel školy, který v souladu s § 60 odst. 3 a 4 školského zákona stanovil a zveřejnil, že předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání uvedeného ve výroku rozhodnutí v denní formě vzdělávání je 10 a dále stanovil a zveřejnil kritéria přijímacího řízení, podle kterých uchazeč splnil podmínky přijetí ke vzdělávání.

 

Poučení:

Na základě § 60a odst. 6,7 svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty (10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to  prostřednictvím řediteleSpeciální mateřské školy, základní školy a praktické školy Pardubice, Do Nového 1131, Pardubice ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odbor školství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel. 466 026 111, e-mail:posta@pardubickykraj.cz.

Mgr. Bronislava Štursová

ředitelka školy

 

 © 2021, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑