Metodik prevence

Konzultační hodiny metodika prevence

Pondělí 14:00– 15:00 hod.

Po předběžné domluvě kdykoliv.

Na Školní rok 2018/2019  se zaměřujeme v minimálním preventivním programu na tyto riziková chování:

Přípravná třída, SZŠ

1.                  Respektování sebe i druhých, lidské vztahy, rodina

Cíl: poskytnout žákům povědomí o společenské nebezpečnosti, kulturních rozdílech a sebepoznání, dovede se orientovat v prostředí a společnosti školy, osvojuje si elementární poznatky o rodině, životě a činnostech člověka.

Heslo tématu: "Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim."

Úkoly:         

 • seznámit žáky v intenci jejich chápání s pojmem rodina, společnost

 • naučit žáka respektovat se navzájem, neubližovat si, nestrkat do sebe, nemluvit sprostě

 • základní lidská práva

 • deklarace práv dítěte

 • naučit žáka nebavit se s cizími lidmi, nepřijímat věci od cizích lidí

 • rozvíjet sociální roly v blízkém okolí – rodiny (umět požádat, poprosit,…)

 • Vysvětlit problematiku sociálně vyloučených lokalit a socializovat děti ze sociálně vyloučených lokalit – podpora sociální integrace v rámci školy

2.                  Rizikové chování v přírodě a v dopravě

Cíl: rozvoj schopností poznávání přírody a silniční dopravy kolem sebe

Heslo tématu: „zajímáme se o to, co se děje kolem nás“

Úkoly:         

 • chovat se ke zvířatům a přírodě šetrně, naučit žáka udržovat pořádek

 • chápat základní pravidla chování v přírodě a na silnici

 • seznámit s dopravní problematikou a riziky při sportech

 • vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne  

 • rozvinout dovednost jezdit na koloběžce po dopravním hřišti           

3.                  Zdravý životní styl, návykové látky

Cíl: rozvíjení psychohygieny a seberegulace. Viz. příloha: Komplexní program: Výchova ke zdraví – výchova ke zdravému životnímu stylu

Heslo tématu: „ Nemáme rádi škodlivé látky

Úkoly: 

 • posilovat cíleně sebevědomí žáků-častá pochvala, vyjádření spokojenosti s dobře odvedenou prací

 • pomoc při řešení problémů se spolužáky i s rodiči

 • spolupráce s PPP Pardubice

 •  seznámit se s nebezpečím užívání škodlivých látek. Především: cigarety, káva

 • organizace besed s policií a PPP Pardubice na téma zdravý životní styl

 • sledování neobvyklého chování žáků

 • v hodinách prvouky a přírodovědy a vlastivědy hlavně kladen důraz na nebezpečí kouření a požívání alkoholických nápojů. Děti jsou informovány o možném zneužívání léků a orientačně o jiných návykových látkách.

I., II. stupeň, PRŠ

1.                  Oblast právního povědomí, problematika rizikových sportů a rizikového chování v dopravě

Cíl: poskytnout žákům představu o zákonném rámci života naší společnosti

Heslo tématu: „ Každá dobře fungující společnost je řízena soustavou zákonů“

Úkoly:         

 • seznámit žáky v intenci jejich chápání se zákonným pořádkem ČR

 • ústava ČR, jako nejvyšší zákonná norma

 • základní lidská práva

 • deklarace práv dítěte

 • seznámit s dopravní problematikou a riziky při sportech         

2.                  Majetková trestná činnost

Cíl: vysvětlit žákům podstatu soukromého vlastnictví a jeho nedotknutelnost

Heslo tématu: „ Každá věc na světě někomu patří“

Úkoly:                   

 • rozebrat se žáky společenskou nebezpečnost majetkové trestné činnosti

 • seznámit žáky se sankcemi za páchání majetkové trestné činnosti

 • podle možností navštívit se žáky jednání soudu

 • ve spolupráci se zástupci Městské policie i Policie ČR připravit besedy na toto téma

3.                  Šikana, kyberšikana, agrese, násilí, vandalizmus, intolerance, antisemitizmus, extremizmus, rasizmus a xenofobie, homofobie

Cíl: poukázat na vysokou společenskou nebezpečnost těchto jevů

Heslo tématu: „ Nedělej nikomu to, co nechceš, aby jiní dělali tobě“

Úkoly:        

 • vysvětlit podstatu pojmů šikana, kyberšikana, agrese, násilí, vandalizmus, intolerance, antisemitizmus, extremizmus, rasizmus a xenofobie, homofobie

 • ve spolupráci s Policií a PPP Pardubice připravit cyklus přednášek (případně vyšetření) na daná témata

 • ve spolupráci s neziskovou organizací zajistit seminář pro žáky na téma: „ pocházím ze sociální vyloučené lokality“

 • Vysvětlit problematiku sociálně vyloučených lokalit a socializovat děti ze sociálně vyloučených lokalit – podpora sociální integrace v rámci školy

 • seznámit žáky s trestní odpovědností 

 • dovést žáky ke klidnému řešení mezilidských vztahů a jeho preferování před silovým řešením

 • ochrana majetku před vandalizmem – grafity, ničení městského mobiliáře, zeleně…

 • implementovat žákům anonymní dotazníky

4.                  Sebevražedné pokusy, rizikové sexuální chování, poruchy příjmu potravy, zdravý životní styl, negativní působení sekt, problematika návykových látek

Cíl: poskytnout žákům dostatečné množství podnětů pro zdravý životní styl a přiměřené řešení obtížných životních situací, varovat žáky před nebezpečím užívání návykových látek

Výchova ke zdraví – výchova ke zdravému životnímu stylu

Heslo tématu: „ Každý problém má své řešení“

Úkoly: 

 • posilovat cíleně sebevědomí žáků-častá pochvala, vyjádření spokojenosti s dobře odvedenou prací

 • pomoc při řešení problémů se spolužáky i s rodiči

 • spolupráce s rodiči psychicky labilních žáků

 • spolupráce s PPP Pardubice

 • zřízení schránky důvěry

 •  seznámit žáky se základními typy návykových látek a jejich účinkem 

i dopady na psychiku a tělesnou schránku narkomanů

 • nebezpečí získání onemocnění souvisejících s užíváním návykových látek

 • trestně právní postih za výrobu, užívání a šíření návykových látek

 • organizace besed s policií a PPP Pardubice na téma závislostí na návykových látkách

 • sledování nošení symboliky drog a neobvyklého chování žáků

 • V hodinách přírodopisu se žáci seznamují s různými druhy návykových látek a jejich škodlivými vlivy na organismus. V hodinách zeměpisu a dějepisu se zeměmi, ve kterých se drogy pěstují a odkud se dovážejí do České republiky a historickým vývojem pěstování drog. V hodinách výchovy k občanství k osvojení preventivních ochranných kompetenci jsou hlavně využívány sociální hry, ve kterých se učí obhajovat svůj názor, řešit konflikty ve třídě, trénovat způsob odmítání. Využívají se i formy samostatných projektů za použití dostupné literatury.

5.                  Problematika záškoláctví

Cíl: snížit u žáků vysokou opakovanou absenci, poučení rodičů o možných následcích při rizikovém chování žáků

Heslo tématu: “není čas, ztrácet čas“

Úkoly:      

 • upozornit žáky i rodiče na veškerá rizika i následky spojené s problematikou záškoláctví, rizikových sportů a rizikového chování v dopravě a rizikového sexuálního chování

  • výuka a výcvik na dopravním hřišti. Cyklistické výlety. Účasti na cyklistických a dopravních soutěžích.© 2019, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑