Metodik prevence

Konzultační hodiny metodika prevence

 

Pondělí 14:00– 15:00 hod.

 

Po předběžné domluvě kdykoliv.

 

Na Školní rok 2017/2018  se zaměřujeme v minimálním preventivním programu na tyto riziková chování:

Přípravná třída, SZŠ

1.                  Respektování sebe i druhých, lidské vtahy, rodina

Cíl: poskytnout žákům povědomí o společenské nebezpečnosti, kulturních rozdílech a sebepoznání, dovede se orientovat v prostředí a společnosti školy, osvojuje si elementární poznatky o rodině, životě a činnostech člověka.

Heslo tématu: "Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim."

Úkoly:         

 • seznámit žáky v intenci jejich chápání s pojmem rodina, společnost
 • naučit žáka respektovat se navzájem, neubližovat si, nestrkat do sebe, nemluvit sprostě
 • základní lidská práva
 • deklarace práv dítěte
 • naučit žáka nebavit se s cizími lidmi, nepřijímat věci od cizích lidí
 • rozvíjet sociální roly v blízkém okolí – rodiny (umět požádat, poprosit,…)
 • Vysvětlit problematiku sociálně vyloučených lokalit a socializovat děti ze sociálně vyloučených lokalit – podpora sociální integrace v rámci školy

 

2.                  Rizikové chování v přírodě a v dopravě

Cíl: rozvoj schopností poznávání přírody a silniční dopravy kolem sebe

Heslo tématu: „zajímáme se o to, co se děje kolem nás“

Úkoly:         

 • chovat se ke zvířatům a přírodě šetrně, naučit žáka udržovat pořádek
 • chápat základní pravidla chování v přírodě a na silnici
 • seznámit s dopravní problematikou a riziky při sportech
 • vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne  
 • rozvinout dovednost jezdit na koloběžce po dopravním hřišti           

 

3.                  Zdravý životní styl, návykové látky

Cíl: rozvíjení psychohygieny a seberegulace. Viz. příloha: Komplexní program: Výchova ke zdraví – výchova ke zdravému životnímu stylu

Heslo tématu: „ Nemáme rádi škodlivé látky

Úkoly: 

 • posilovat cíleně sebevědomí žáků-častá pochvala, vyjádření spokojenosti s dobře odvedenou prací
 • pomoc při řešení problémů se spolužáky i s rodiči
 • spolupráce s PPP Pardubice
 •  seznámit se s nebezpečím užívání škodlivých látek. Především: cigarety, káva
 • organizace besed s policií a PPP Pardubice na téma zdravý životní styl
 • sledování neobvyklého chování žáků
 • v hodinách prvouky a přírodovědy a vlastivědy hlavně kladen důraz na nebezpečí kouření a požívání alkoholických nápojů. Děti jsou informovány o možném zneužívání léků a orientačně o jiných návykových látkách.

I., II. stupeň, PRŠ

1.                  Oblast právního povědomí, problematika rizikových sportů a rizikového chování v dopravě

Cíl: poskytnout žákům představu o zákonném rámci života naší společnosti

Heslo tématu: „ Každá dobře fungující společnost je řízena soustavou zákonů“

Úkoly:         

 • seznámit žáky v intenci jejich chápání se zákonným pořádkem ČR
 • ústava ČR, jako nejvyšší zákonná norma
 • základní lidská práva
 • deklarace práv dítěte
 • seznámit s dopravní problematikou a riziky při sportech         

2.                  Majetková trestná činnost

Cíl: vysvětlit žákům podstatu soukromého vlastnictví a jeho nedotknutelnost

Heslo tématu: „ Každá věc na světě někomu patří“

Úkoly:                   

 • rozebrat se žáky společenskou nebezpečnost majetkové trestné činnosti
 • seznámit žáky se sankcemi za páchání majetkové trestné činnosti
 • podle možností navštívit se žáky jednání soudu
 • ve spolupráci se zástupci Městské policie i Policie ČR připravit besedy na toto téma

 

3.                  Šikana, kyberšikana, agrese, násilí, vandalizmus, intolerance, antisemitizmus, extremizmus, rasizmus a xenofobie, homofobie

Cíl: poukázat na vysokou společenskou nebezpečnost těchto jevů

Heslo tématu: „ Nedělej nikomu to, co nechceš, aby jiní dělali tobě“

Úkoly:        

 • vysvětlit podstatu pojmů šikana, kyberšikana, agrese, násilí, vandalizmus, intolerance, antisemitizmus, extremizmus, rasizmus a xenofobie, homofobie
 • ve spolupráci s Policií a PPP Pardubice připravit cyklus přednášek (případně vyšetření) na daná témata
 • ve spolupráci s neziskovou organizací zajistit seminář pro žáky na téma: „ pocházím ze sociální vyloučené lokality“
 • Vysvětlit problematiku sociálně vyloučených lokalit a socializovat děti ze sociálně vyloučených lokalit – podpora sociální integrace v rámci školy
 • seznámit žáky s trestní odpovědností 
 • dovést žáky ke klidnému řešení mezilidských vztahů a jeho preferování před silovým řešením
 • ochrana majetku před vandalizmem – grafity, ničení městského mobiliáře, zeleně…
 • implementovat žákům anonymní dotazníky

4.                  Sebevražedné pokusy, rizikové sexuální chování, poruchy příjmu potravy, zdravý životní styl, negativní působení sekt, problematika návykových látek

Cíl: poskytnout žákům dostatečné množství podnětů pro zdravý životní styl a přiměřené řešení obtížných životních situací, varovat žáky před nebezpečím užívání návykových látek

Výchova ke zdraví – výchova ke zdravému životnímu stylu

Heslo tématu: „ Každý problém má své řešení“

Úkoly: 

 • posilovat cíleně sebevědomí žáků-častá pochvala, vyjádření spokojenosti s dobře odvedenou prací
 • pomoc při řešení problémů se spolužáky i s rodiči
 • spolupráce s rodiči psychicky labilních žáků
 • spolupráce s PPP Pardubice
 • zřízení schránky důvěry
 •  seznámit žáky se základními typy návykových látek a jejich účinkem 

i dopady na psychiku a tělesnou schránku narkomanů

 • nebezpečí získání onemocnění souvisejících s užíváním návykových látek
 • trestně právní postih za výrobu, užívání a šíření návykových látek
 • organizace besed s policií a PPP Pardubice na téma závislostí na návykových látkách
 • sledování nošení symboliky drog a neobvyklého chování žáků
 • V hodinách přírodopisu se žáci seznamují s různými druhy návykových látek a jejich škodlivými vlivy na organismus. V hodinách zeměpisu a dějepisu se zeměmi, ve kterých se drogy pěstují a odkud se dovážejí do České republiky a historickým vývojem pěstování drog. V hodinách výchovy k občanství k osvojení preventivních ochranných kompetenci jsou hlavně využívány sociální hry, ve kterých se učí obhajovat svůj názor, řešit konflikty ve třídě, trénovat způsob odmítání. Využívají se i formy samostatných projektů za použití dostupné literatury.

5.                  Problematika záškoláctví

Cíl: snížit u žáků vysokou opakovanou absenci, poučení rodičů o možných následcích při rizikovém chování žáků

Heslo tématu: “není čas, ztrácet čas“

Úkoly:      

 • upozornit žáky i rodiče na veškerá rizika i následky spojené s problematikou záškoláctví, rizikových sportů a rizikového chování v dopravě a rizikového sexuálního chování
  • výuka a výcvik na dopravním hřišti. Cyklistické výlety. Účasti na cyklistických a dopravních soutěžích.© 2018, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑