Školní družina

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání dle vyhlášky o zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů v platném znění a podle § 5 a § 111 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v platném znění. Vzdělávání se uskutečňuje dle „Školního vzdělávacího programu pro školní družinu“ č.j. ZŠPŠ 6/09.

Na naší škole probíhá činnost v šesti odděleních:

  I. oddělení          Bc. Heroková Lucie - vychovatelka

 II. oddělení          Casková Jana - vychovatelka

 III. oddělení         Čermáková Věra - vychovatelka

 IV. oddělení         Bc. Haluzová Lucie – vychovatelka

 V. oddělení          Bc. Muniová Markéta – vychovatelka

 VI. oddělení         Brázdová Monika, DiS. – vedoucí vychovatelka

Provoz:

Ranní družina:                                        6.30 hodin - 7.40 hodin

Odpolední družina:                               11.35 hodin - 16.00 hodin

                                                          

Ve školní družině se řídíme „Vnitřním řádem školním družiny“, každý účastník s ním musí být řádně seznámen. Vnitřní řád ŠD je k nahlédnutí ve školní družině, v přízemí školy a na webových stránkách školy.

Práce školní družiny vychází z ŠVP „Člověk a jeho svět“ a člení se na tyto tematické okruhy:

1. Místo, kde žijeme

2. Lidé kolem nás

3. Lidé a čas

4. Rozmanitosti přírody

5. Člověk a jeho zdraví

Činnost ve školní družině:

Nabízíme dětem možnost zajímavého a aktivního trávení volného času.  Náplní ŠD jsou také volnočasové aktivity dle zájmu dětí, které zahrnují:

- sportovní a pohybové hry

- výtvarné a pracovní činnosti

- keramiku

- relaxaci a odpočinek

- sociální činnosti a komunikace

- hry v přírodě

Školní družina nabízí žákům smysluplné využití volného času před začátkem vyučování i po jeho ukončení. Její činnost poskytuje relaxační, odpočinkové a pohybové aktivity, rozvíjí zájmy a nadání dětí, prohlubuje a rozšiřuje vědomosti žáků a podílí se také na přípravě na vyučování. Vede žáky k samostatnosti, pečlivosti, pěstování návyků sebeobsluhy, klade důraz na zásady společenského chování a vystupování v kolektivu.

Činnosti a aktivity žáků ve školní družině se uskutečňují v oblasti sportovní, estetické, pracovní, rekreační a společenskovědní výchovy. Obsahová náplň navazuje na učivo vyučovacích předmětů a probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem školy. Výchovné aktivity jsou rozvrženy v týdenní skladbě zaměstnání. Pravidelně se střídají činnosti různého charakteru.

Během školního roku se děti aktivně zapojují do všech činností školní družiny. Vychovatelky i asistenti pedagoga se snaží vytvářet příjemné a podnětné prostředí, dbají na dodržování pravidel slušného chování, přátelských vztahů mezi dětmi, vedou je k dodržování bezpečnosti a k šetrnému zacházení s hračkami i dalším vybavením třídy a školy.

Režim školní družiny navazuje na vyučování i časovou organizaci zájmových kroužků, které žáci mohou navštěvovat.

Činnost školní družiny je určena pro žáky 1. – 5. ročníku, přípravné třídy a přípravného stupně, k pravidelné docházce však jsou přijímáni i žáci druhého stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu žáků.

ŠD je vybavena interaktivními tabulemi, počítači, audiovizuální technikou, relaxačními vaky. Děti mají k dispozici bohatý výběr hraček a didaktických her. ŠD využívá školní pozemek se zahradou, pískovištěm, trampolínou a dalšími herními prvky. Dále má ŠD k dispozici relaxační místnosti, muzikoterapii. Pořádá pravidelné vycházky do okolí, přizpůsobené výuce a času odchodu žáků domů. V tomto školním roce nabídne žákům 6 projektových dnů s odborníky z různých oborů a bezplatnou účast na Klubu deskových her a Badatelském klubu.

Náplň činností je věkově přiměřená, hodnocení žáků je motivující a respektující individualitu účastníků. Vždy zohledňuje individuální možnosti a individuální pokrok a je pro žáky dostatečnou zpětnou vazbou.

Činnost školní družiny je obsahově zaměřena na problematiku ochrany před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy. Se žáky jsou prováděny rozhovory a besedy o problematice patologických jevů.

Žáci školní družiny se spolupodílejí na životě školy, společně plánují s vychovatelkami ŠD činnost, učí se sami řídit svoji činnost i činnost ostatních. Provádějí následné hodnocení činnosti. Rodiče žáků jsou ústně či prostřednictvím nástěnky informováni o činnosti školní družiny.© 2023, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑