OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Od 1. 6. 2020 se postupně otevírají všechny součásti školy). Přítomnost žáků ve škole bude dobrovolná, nadále bude výuka také probíhat jako doposud distanční formou.

Dne 1. 6. 2020 nastupují do školy žáci přípravného stupně ZŠS
v 7.45 hod., základní školy speciální (1. a 2. stupeň) a 1. stupně ZŠ
v 8.00 hod.

Žáci 2. stupně základní školy a praktické školy dvouleté nastupují
8. 6. 2020 v 8.00 hod.

 

Škola vede evidenci docházky dětí a žáků, v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a informaci, zda žák bude nadále do skupiny docházet.

Úplata za školní družinu se nehradí.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Zakrytí úst a nosu rouškou, pokud se nacházejí alespoň 2 osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Děti předává zákonný zástupce (doprovázející osoba) učitelce osobně před budovou školy nebo v areálu školy, zároveň se domluví na způsobu a době vyzvedávání dítěte.
 • Žáci přípravné třídy, přípravného stupně a 1. stupně základní školy vstupují do školy hlavním vchodem dle časového harmonogramu.
 • Žáci základní školy (2. stupeň), základní školy speciální a praktické školy dvouleté přicházejí do školy kolem hlavního vchodu směrem na hřiště
  a vstupují do budovy bočním vchodem, kde si je převezmou třídní učitelé
  a asistenti pedagoga.
 • Děti a žáci budou organizováni před školou ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách, budou jim dezinfikovány ruce.
 • Konec vyučování je pro přípravnou třídu, přípravný stupeň a 1. stupeň ZŠ v 11.35 hod. (provoz odpoledních zaměstnání) je do 16.00 hod.), pro 2. stupeň a praktickou školu dvouletou je do 11.45 hod.
 • Před školou bude dětem a žákům měřena teplota. Žák se zvýšenou teplotou nebude vpuštěn do školy.

V prostorách školy

 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
 • Děti a žáci se v prostorách školy přezouvají před třídou, nepoužívají se šatny (pouze přípravná třída).
 • Při přesunech po škole je vhodné dodržovat odstupy 2m (nejméně 1,5 m).

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí si musí každý důkladně umýt ruce vodou a tekutým dezinfekčním mýdlem (důkladně 20-30 sekund).
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15, složení skupiny na 1. stupni je neměnné a stanoví se předem.
 • Skupiny žáků 2. stupně nemusí být neměnné, mohou s nimi také pracovat různí pedagogičtí pracovníci.
 • V lavici sedí samostatně 1 žák, mezi žáky jsou 2 m rozestupy.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani ped. pracovníci nosit roušky, pokud je budou mít a chtít odložit, tak do čistého sáčku.
 • V každé třídě se bude větrat (min. 1x za hodinu po dobu minim. 5 minut).
 • Úklid tříd a dezinfekce toalet probíhá minimálně 1x denně, pokud se žáci přebalují, bude po použití dezinfikován přebalovací prostor. Použité pleny
  a podložky se odkládají do určených nádob zavázané v igelitovém sáčku.
 • Dezinfekce povrchů předmětů bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice…).
 • Žáci a děti si myjí ruce ve třídě dezinfekčním mýdlem.
 • Výuka bude probíhat dle stanoveného rozvrhu hodin pod vedením třídní učitelky a asistentek pedagoga ve třídě, venkovním areálu školy a opuštění školy je povoleno pouze do bezpečných míst, kde se nepohybuje příliš mnoho osob a je tedy minimální riziko přenosu viru. V odpoledních hodinách budou provoz zajišťovat vychovatelky s asistentkami pedagoga.

Stravování

 • Děti a žáci si přinesou do školy svoji stravu, škola stravování nezajišťuje.
 • Zvýšenou měrou se dodržují běžná hygienická pravidla.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti
  a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Škola má bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti
  a žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • 3. Onemocnění srdce a nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • 4. Porucha imunitního systému, např.

       a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a nebo kostní dřeně,

 • 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 • Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která
  s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte ve škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, které je možné získat na webu školy a nebo je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • prohlášení, že je zákonný zástupce srozuměn se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob v základní škole zřízené podle
  § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a v základní škole speciální nebo přípravném stupni základní školy speciální či praktické škole dvouleté.

Pokud zákonný zástupce Čestné prohlášení nepodepíše, nebude vstup dítěti do školy umožněn.

Podrobné informace najdete na webových stránkách MŠMT.© 2020, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑