Školní družina 2022/2023

Školní družina 2023/2024

Zahájení provozu školní družiny ve školním roce 2023/2024

Pravidelný provoz školní družiny ve školním roce 2023/24 bude zahájen 4. září 2023.
Přihlášení žáci se od tohoto dne mohou účastnit ranní družiny.

Provoz školní družiny je od 6.30 do 16. 00 hod.

Rodiče žáků od vychovatelek ŠD obdrží zápisní lístek a informace (úplata za ŠD, přihláška ke stravování) ve vestibulu školy od 8.00 hod. do 10.00 hod. Bez řádně vyplněného a odevzdaného zápisního lístku není možné žáka zařadit do školní družiny.

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání dle vyhlášky o zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů v platném znění a podle § 5 a § 111 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v platném znění. Vzdělávání se uskutečňuje dle „Školního vzdělávacího programu pro školní družinu“                č.j. MŠZŠPŠ/1550/2020.

Na naší škole probíhá činnost v šesti odděleních:

  I. oddělení          Bc. Šaravcová Petra – vychovatelka

 II. oddělení          Casková Jana - vychovatelka

 III. oddělení         Potůčková Iveta - vychovatelka

 IV. oddělení         Bc. Haluzová Lucie – vychovatelka

 V. oddělení          Bc. Čapková Jana – vychovatelka

 VI. oddělení         Máslová Monika, DiS. – vedoucí vychovatelka

Provoz:

Ranní družina:                                        6.30 hodin - 7.40 hodin

Odpolední družina:                               11.35 hodin - 16.00 hodin

                                                          

Ve školní družině se řídíme „Vnitřním řádem školním družiny“, každý účastník s ním musí být řádně seznámen. Vnitřní řád ŠD je k nahlédnutí ve školní družině, v přízemí školy a na webových stránkách školy.

Práce školní družiny vychází z ŠVP „Člověk a jeho svět“ a člení se na tyto tematické okruhy:

1. Místo, kde žijeme

2. Lidé kolem nás

3. Lidé a čas

4. Rozmanitosti přírody

5. Člověk a jeho zdraví

Činnost ve školní družině:

Nabízíme účastníkům ŠD možnost zajímavého a aktivního trávení volného času.  Náplní ŠD jsou také volnočasové aktivity dle zájmu dětí, které zahrnují:

- sportovní a pohybové hry

- výtvarné a pracovní činnosti

- zájmové útvary (keramiku, deskové hry, míčové hry, didaktické hry, rozvoj digitální gramotnosti)

- relaxaci a odpočinek

- snoezelen

- sociální činnosti a komunikace

- vycházky a hry v přírodě

Školní družina nabízí žákům smysluplné využití volného času před začátkem vyučování i po jeho ukončení. Její činnost poskytuje relaxační, odpočinkové a pohybové aktivity, rozvíjí zájmy a nadání dětí, prohlubuje a rozšiřuje vědomosti žáků a podílí se také na přípravě na vyučování. Vede účastníky školní družiny k samostatnosti, pečlivosti, pěstování návyků sebeobsluhy, klade důraz na zásady společenského chování a vystupování v kolektivu.

Činnosti a aktivity účastníků ve školní družině se uskutečňují v oblasti sportovní, estetické, pracovní, rekreační a společenskovědní výchovy. Obsahová náplň navazuje na učivo vyučovacích předmětů a probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem školy. Výchovné aktivity jsou rozvrženy v týdenní skladbě zaměstnání. Pravidelně se střídají činnosti různého charakteru.

Během školního roku se děti aktivně zapojují do všech činností školní družiny. Vychovatelky i asistenti pedagoga se snaží vytvářet příjemné a podnětné prostředí, dbají na dodržování pravidel slušného chování, přátelských vztahů mezi dětmi, vedou je k dodržování bezpečnosti a k šetrnému zacházení s hračkami i dalším vybavením třídy a školy.

Režim školní družiny navazuje na vyučování i časovou organizaci zájmových činností, které   mohou navštěvovat.

Činnost školní družiny je určena pro žáky 1. – 5. ročníku ZŠ i ZŠS, přípravné třídy ZŠ a přípravného stupně ZŠS. K pravidelné docházce však jsou přijímáni i žáci druhého stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu žáků.

ŠD je vybavena odpovídajícím moderním nábytkem, hracím kobercem, příruční knihovnou, časopisy, relaxačními vaky, deskovými hrami, sportovním náčiním, robotickými pomůckami, interaktivními tabulemi, tablety a počítači. Účastníci školní družiny mají k dispozici bohatý výběr hraček a didaktických her. ŠD využívá školní pozemek se zahradou, pískovištěm, trampolínou, posilovacími stroji a dalšími herními prvky. Dále má ŠD k dispozici relaxační místnost, muzikoterapii, snoezelen, počítačovou učebnu, cvičnou kuchyňku. Pořádá pravidelné vycházky do okolí a blízkého parku,  přizpůsobené výuce a času odchodu účastníků domů.

Činnost školní družiny je obsahově zaměřena na problematiku ochrany před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy. S účastníky ŠD jsou prováděny rozhovory a besedy o problematice patologických jevů.

Účastníci školní družiny se spolupodílejí na životě školy, společně plánují s vychovatelkami ŠD činnost, učí se sami řídit svoji činnost i činnost ostatních. Náplň činností je věkově přiměřená možnostem a schopnostem účastníků školní družiny. Hodnocení účastníků ŠD je motivující a respektující jejich individualitu a je pro ně  dostatečnou zpětnou vazbou. Rodiče žáků jsou ústně či prostřednictvím webových stránek informováni o činnosti školní družiny.© 2024, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑