Příjímací řízení do praktické školy dvouleté

Termín vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

pro školní rok 2024/2025:   22. dubna a 23. dubna 2024.

Obor vzdělání: Praktická škola dvouletá (kód oboru 78-62-C/02)

Forma vzdělávání: denní

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením,
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální,
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání,
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Místo konání přijímacího řízení: Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice, Do Nového 1131, Bílé Předměstí, Pardubice 530 03.

Přijímací zkouška: v rámci přijímacího řízení se koná školní přijímací zkouška formou pohovoru, který ověřuje vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:

 • úroveň sebeobslužných dovedností,
 • schopnost vykonávat jednoduché pracovní činnosti,
 • úroveň komunikačních dovedností, schopnost se domluvit,
 • základní návyky společenského chovaní.

Každá z uvedených oblastí bude hodnocena body na škále 0 - 5. Uchazeči o studium budou seřazeni podle dosaženého počtu bodů od nejvyššího po nejnižší a v tomto pořadí bude ředitelka školy rozhodovat o jejich přijetí do školy. V případě stejného počtu bodů bude rozhodnuto losem.


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání: do prvního ročníku praktické školy dvouleté bude přijato 6 uchazečů.

Přihláška:

Termín odevzdání: od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024

Doklady nutné k přihlášce:

 • doporučení školského poradenského zařízení k zařazení žáka do školy zřízené podle §16 odst. 9 zákona č. 561/20025 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů v platném znění,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Zdravotní způsobilost je posouzena odborným lékařem; v doporučení odborného lékaře budou stanoveny požadavky na žáky, které budou respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifického problémy vyplývající z povahy a stupně postižení,
 • doklad o splnění povinné školní docházky nebo o získání stupně základního vzdělání.
 • tiskopis přihlášky si můžete vyzvednout osobně v sídle školy nebo stáhnout z našich webových stránek.

Přihlášku podává:

 • zletilý uchazeč či zákonný zástupce nezletilého uchazeče,
 • u uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může   
  v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, přičemž o podání přihlášky bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče.

Forma podání:

 1. elektronicky
 • prostřednictvím informačního systému o přijímacím řízení DIPSY na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci 1. zletilého uchazeče, 2. zákonného zástupce nezletilého uchazeče, nebo 3. osoby.
 1. osobně nebo poštou
 • na tiskopisu
 • v podobě výpisu získaného z informačního systému o přijímacím řízení DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci

Součástí přihlášky jsou kopie dokladů stanovených prováděcím právním předpisem, včetně kopie posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče. Ředitel školy může účastníka řízení vyzvat k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu a účastník řízení je povinen daný doklad předložit, jinak se skutečnost považuje za neprokázanou.

Pozvánku na první kolo přijímacího řízení zašle ředitelka uchazeči 14 dní před konáním přijímacího řízení se sdělením registračního čísla uchazeče.                                                                                          

 Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 15. 5. 2024 pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí do dvou pracovních dnů.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. V případě nenaplnění počtu uchazečů budou vypsána další kola přijímacího řízení.             

Další informace ke změně systému přijímacího řízení na střední školy najdete na následujícím odkazu a v oddíle informace pro žáky a rodiče na našich webových stránkách.

https://npilinks.seurl.cz/email-audience/link?acc=a003b742-073f-11ed-ae80-ac1f6bc403aa&stat=38d67a4c983d4694b855ac4d98b0f8c9&link=d162db018a0e2a958d36ffa980c1d39a

                                                                                            © 2024, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑