Školní řád

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Š K O L N Í   Ř Á D

 

1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole

 1.  Žák má právo:
 • na vzdělání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jeho vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní a na poradenskou pomoc
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
 • na informace a poradenskou pomoc školy a školského zařízení
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením
 • přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku
 • na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj 
 • požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce, metodika prevence či jinou osobu, jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod.
 • na ochranu vlastního majetku, pokud je uložen na místě k tomu určeném
 1. Žák má povinnost:
 • řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat
 • účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil
 • dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení, popř. dalších zaměstnanců školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
 • nepoškozovat majetek školy a spolužáků
 • přinášet do vyučování učebnice a školní pomůcky podle rozvrhu hodin a pokynů pedagogických pracovníků
 • dodržovat zásady spolupráce s ostatními žáky a nevyrušovat je při výuce a práci
 1. Žákům je zakázáno:
 • používat mobilní telefony, MP3, MP4 a všechna ostatní zařízení s audio a video výstupem při vyučování a na akcích školy, zejména přijímání hovorů a odesílání textových zpráv, pořizování zvukových a obrazových záznamů a jejich zveřejňování, takové jednání bude pokládáno za závažné porušení školního řádu, při zveřejnění záznamu může být uplatněno i trestní stíhání autora záznamu
 • navštěvovat o přestávkách cizí třídy a opouštět příslušné poschodí školy nebo jeho část z důvodů ochrany před úrazy a možnými krádežemi, překročení zákazu bude pokládáno za porušení školního řádu
 • nepřípustně se chovat (například vzájemné napadání, urážení, rvačky a šikana), porušení zákazu bude pokládáno za hrubé porušení školního řádu
 • vnášet a užívat tabákové výrobky, alkoholické nápoje a jiné návykové látky do prostor školy a na školní akce (s ohledem na ochranu zdraví žáků), v případě zjištění porušení tohoto zákazu bude přestupek posuzován jako hrubé porušení školního řádu
 • provádět v prostorách školy úkony vedoucí k možnému sebepoškození, jako např. tetování, pearcing, propichování uší atd., vzhledem ke zdravotnímu riziku bude přestupek hodnocen jako závažné porušení školního řádu
 • nosit v budově školy jakoukoliv pokrývku hlavy (čepice, šátek, kapuce…), stejně jako zakrývat obličej nebo jeho části, porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako porušení školního řádu
 • vnášet nebezpečné předměty do prostor školy (např. nože, boxery, hvězdice, obušky, střelné zbraně, výbušné látky včetně zábavné pyrotechniky a další předměty, které se jako zbraně dají použít nebo činí útok proti tělu důraznější), při zjištění bude přestupek řešen jako závažné porušení školního řádu
 • slovně urážet a ponižovat nebo fyzicky napadat vyučující, porušení zákazu bude posuzováno jako hrubé porušení školního řádu, případně v souběhu s podáním trestního oznámení na Policii ČR
 • porušovat jakýmkoli způsobem provozní řády odborných učeben, nedodržení tohoto zákazu bude hodnoceno jako porušení školního řádu.

 

1.2. Práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole

 1. Zákonní zástupci žáků mají právo:
 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte
 • volit a být voleni do školské rady

·        vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost

 • na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu
 • požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu
 1. Zákonní zástupci žáků mají povinnost:
 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy a školského zařízení
 • na vyzvání školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, vysoké absence ve vyučování, popřípadě jiného rizikového chování žáka
 • informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na bezpečnost žáka, v průběhu školního roku oznamovat neprodleně každou změnu těchto údajů
 • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním

řádem

 • respektovat závěry výchovných komisí a případových konferencí
 • oznamovat škole nebo školskému zařízení údaje do školní matriky a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka a změny v těchto údajích.

 

2. Provoz a vnitřní režim školy

2.1.         Docházka do školy

Žák chodí do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a dodržuje tato pravidla:

 • je v budově školy alespoň 5 minut před začátkem vyučování
 • přichází do školy ve střízlivém stavu, přiměřeně oblečen a upraven, přezouvá se v šatně, ve které lze ponechat pouze oděv, obuv a související věci (deštník apod.)
 • dodržuje vyučovací hodinu, na jejím začátku musí být na svém místě v učebně, připraven na vyučování
 • po dobu vyučování se zdržuje v určených prostorách
 • pozdní příchody na první vyučovací hodinu budou řešeny prováděcím předpisem, který je přílohou školního řádu – viz příloha č.1   

        

2.2. Pravidla pro omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole

 • zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti ve vyučování nejpozději do
  3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka
 • vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu,  žákovské knížky nebo notýsku (ne na volných listech)
 • lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka, v případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky
 • pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu v dané vyučovací hodině, zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole osobně nebo požádají o uvolnění z vyučování prostřednictvím písemné žádosti v žákovské knížce nebo notýsku, na omluvenky zaslané na volném listu nebude brán zřetel
 • třídní učitel může v odůvodněných případech a po projednání s ředitelkou školy požadovat po zákonných zástupcích omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem
 • předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím
 • na základě písemné žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:
  • na jednu vyučovací hodinu – vyučující příslušného předmětu
  • na jeden den – třídní učitel
  • na více jak jeden den – ředitelka školy
 • ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu, v předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře, na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady    
 • žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitelka školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu pro stanovené vzdělávání podmínky

 

 1. Školní družina

 

Práva účastníků školní družiny

 • na vzdělání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jeho vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní a na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
 • na informace a poradenskou pomoc školy a školského zařízení
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením
 • přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku
 • na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj 
 • požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce, metodika prevence či jinou osobu, jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod.
 • na ochranu vlastního majetku, pokud je uložen na místě k tomu určeném
 • právo na účast v zájmovém vzdělávání v rozsahu stanoveném ve školním vzdělávacím programu školní družiny
 • při vzdělávání mají účastníci právo využívat zařízení a vybavení školského zařízení, pomůcky a další vybavení způsobem, který je v souladu s účelem, ke kterému jsou určeny
 • účastníci mají právo být zařazeni do školní družiny
 • účastník má právo na přístup k informacím, které podporují jeho osobnostní rozvoj, a na ochranu před informacemi, které se s pozitivním rozvojem jeho osobnosti neslučují
 • účastník má právo na podmínky zajišťující ochranu jeho zdraví a na zdravý tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj
 • účastník má právo na to, aby byl brán v úvahu jeho nejlepší zájem

 

 Práva zákonných zástupců účastníků školní družiny

 • rodiče mají právo své připomínky a podněty k činnosti školského zařízení předávat vychovatelce, popř. ředitelce školy, zákonní zástupci mají právo zúčastňovat se a podílet se vhodným způsobem na výchovně vzdělávací činnosti školní družiny a mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajícím se vzdělávání jejich dítěte ve školském zařízení, mají právo uvolnit účastníka ze vzdělávacích a zájmových aktivit školní družiny
 • o přijímání žáků rozhoduje ředitelka školy
 • provoz ŠD je ráno od 6.30 do 8.00 hodin a po skončení vyučování do 15.30 hodin
 • žáky předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně rozvrhu

 

3. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 • za bezpečnost žáků během jejich pobytu ve škole, ale i mimo školu při zaměstnání organizovaném školou, zodpovídá příslušný pedagogický pracovník
 • odpovědnost začíná vstupem žáků do šaten v 7. 40 hod a končí buď předáním žáků do péče jiného pracovníka (vychovatelky ŠD) nebo odchodem žáků ze školy
 • po skončení vyučování nebo stravování není žákům dovoleno zdržovat se ve vlastní budově školy, tj. v prostoru šaten, chodeb k učebnám a v učebnách, kdo umožní žákovi další pobyt v budově, přejímá též odpovědnost za jeho bezpečnost a chování
 • všichni pracovníci i žáci školy jsou povinni dodržovat předpisy o protipožární ochraně a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kouření je v prostorách školy zakázáno
 • žáci mají povinnost oznamovat svému vyučujícímu zjištěné závady a nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnost a ochranu zdraví
 • každý úraz vyučující řádně ošetří, zajistí odborné lékař. ošetření, případně poskytne první pomoc a zavolá záchrannou službu, následně bez prodlení informuje o dané skutečnosti rodiče, vyžaduje-li to situace, vyzvedne si na základě výzvy rodič své dítě osobně, v žádném případě nebude uvolněn bez doprovodu rodiče, či jím písemně pověřené dospělé osoby
 • Rozmístění stálých lékárniček: kancelář školy
 • během vyučování není žákům dovoleno opustit z vlastního rozhodnutí školní budovu
 • žákovi, který v průběhu vyučování odchází domů nebo k lékaři (na základě žádosti zákonného zástupce), vystaví písemné povolení k odchodu vyučující v dané hodině nebo třídní učitel, žák předá povolení službě u vchodu a pod jejím dohledem odchází z budovy školy, v případě akutní nevolnosti odchází žák pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby – po předchozí domluvě, nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy
 • žáci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, z bezpečnostních důvodů se nesmějí naklánět z oken, opírat o zábradlí, stoupat na trubky rozvodů ústředního topení či běhat v prostoru školy
 • pobývání v prostoru šaten o přestávkách není přípustné z důvodu bezpečnosti a ochrany osobního majetku žáků
 • při exkurzích, výletech a jiných činnostech pořádaných školou dodržují pokyny pedagogického dohledu, dopravní předpisy a pravidla pro přepravu cestujících
 • zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen ihned ztrátu oznámit vyučujícímu, o přestávce dohledujícímu učiteli nebo třídnímu učiteli
 • na hodiny tělesné výchovy nosit vhodnou obuv a oděv na cvičení (krátké kalhoty nebo tepláky a tričko), na hodiny pracovního vyučování a výtvarné výchovy nosit vhodný pracovní oděv, nesplnění této podmínky bude pokládáno za - porušení školního řádu **)viz. příl.č.2
 • Při stravování (oběd) dodržuje pravidla škol. jídelny ZŠ Pardubice – Polabiny, Npor. Eliáše 344, 53009

 

4. Hodnocení žáků

 • žáci jsou hodnoceni jednotlivými vyučujícími dle platného klasifikačního řádu, který je k dispozici v úplném znění školního řádu schváleného školskou radou
 • o výsledcích vzdělávání a chování jsou žáci i zákonní zástupci informováni prostřednictvím žákovské knížky a rodičovských schůzek. Na žádost zákonných zástupců poskytne škola informaci i v jiném termínu
 • hrubé narušování výuky a další přestupky proti školnímu řádu a pravidlům mezilidských vztahů bude řešeno výchovnou komisí školy
 • žáci mají právo slušným způsobem žádat vysvětlení v případě, že hodnocení pokládají za nespravedlivé

 

       Vysvětlivky k  posuzování přestupků proti ustanovením školního řádu a jejich taxativní  

       vymezení   na  stupnici kázeňských postihů 

1. Porušení školního řádu – přestupek, kterým žák porušil některé z ustanovení školního řádu, ale jeho porušení nevedlo k přímému ohrožení zdraví, života či majetku osob nebo organizace. Jako sankce může následovat v případě prvního prohřešku udělení napomenutí třídního učitele, při opakování důtka třídního učitele s následnou důtkou ředitele školy.  

2. Závažné porušení školního řádu – přestupek, kterým žák porušil ustanovení školního řádu, které mělo zajistit ochranu zdraví, bezpečnosti a majetku jiné osoby, osob či organizace, nebo porušil právo na soukromí jiné osoby či osob, nebo vnesl do budovy předměty, které představují možnost ohrožení zdraví a života osob, nebo se dopustil aktivit vedoucích k možnému sebepoškození, vandalizmu apod. Jako sankce může následovat udělení II. stupně z chování.

3. Hrubé porušení školního řádu – přestupek směřující k omezení práv jiné osoby či osob – fyzické napadení, krádež, loupež, utrhání na cti, nadávky, šikana, slovní na-padání, vyhrožování a fyzické napadení učitelů apod. Stejně posuzovány budou přestupky proti zákonům o zneužívání alkoholu a dalších návykových látek. Jako sankce následuje udělení III. stupně z chování. V oblasti ochrany osobnosti 

  může být souběžně podáno trestní oznámení na ochranu osobnosti dotčenou osobou.

4. Neomluvené hodiny – hodnocení: 

         1 -  3   neomluvené hodiny – důtka třídního učitele

         4 -  6   neomluvených hodin – důtka ředitele školy

         6 - 12  neomluvených hodin – druhý stupeň z chování

        více než 12 neomluvených hodin – třetí stupeň z chování

S plným zněním školního řádu je možné se seznámit na úřední desce školy a při vyžádání u ředitelky školy.© 2019, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑