Základní údaje o škole

Identifikační údaje, základní informace o škole

Název školy

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Adresa školy

Pardubice, Do Nového 1131, Bílé Předměstí, PSČ 530 03

Adresa odloučených pracovišť

Pardubice, Kyjevská 500, PSČ 532 03, odloučené pracoviště od 1. 1. 2011

Chrudim, Václavská 570, PSČ 537 27, odloučené pracoviště od 1. 7. 2011

IČO

601 58 981

IZO

0601 58 981

RED_IZO

600 024 296

Bankovní spojení

6437561/0100

Mobil podatelna

774 510 233

Telefon podatelna

464 647 171

Mobil ředitelka školy

608 620 808

Telefon školní jídelna

464 629 970

E-mail

zvskla@volny.cz

Datová schránka

i4vpz5i

Internetové stránky

www.zsdonoveho.cz

Mobil Pardubice, Kyjevská 500

773 596 355

E-mail

zspnem@nemocnice-pardubice.cz

Mobil Chrudim,

Václavská 570

775 352 344

E-mail

skola.nemocnice@seznam.cz

Právní forma

příspěvková organizace

Název zřizovatele

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Kontakty na zřizovatele

 Telefon 466 026 111, E-mail posta@ pardubickykraj.cz,

 datová schránka z28bwu9

Součásti školy

Základní škola

Základní škola speciální

Praktická škola dvouletá

Školní družina

Přípravná třída základní školy

Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Pardubice a Chrudim

Základní škola při zdravotnickém zařízení Pardubice a Chrudim

Školní družina při zdravotnickém zařízení Pardubice a Chrudim

Vedoucí a hospodářští pracovníci

Ředitelka školy:                       Mgr. Bronislava Štursová

Statutární zástupce:                Mgr. Eva Paseková

Zástupkyně ředitelky školy:     Mgr. Martina Tomková

Vedoucí učitelka v Mateřské škole a základní škole při zdravotnickém zařízení Pardubice a v Mateřské škole a základní škole při zdravotnickém zařízení Chrudim:                    Mgr. Sylva Karbašová

Ekonom a rozpočtář:                

Mzdová účetní:                        Zuzana Slabá

Hospodářka:                            Hana Pobudová

Administrativní pracovník:        Aneta Dejdarová

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)

Základní škola, Základní škola speciální, poskytuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v § 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v platném znění.

Mateřská škola při zdravotnickém zařízení a Základní škola při zdravotnickém zařízení, poskytuje předškolní a základní vzdělávání dětem a žákům se zdravotním oslabením nebo dětem a žákům dlouhodobě nemocným umístěných ve zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v platném znění.

 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělávání v souladu s cíli středního vzdělávání uvedenými v § 57 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v platném znění.

 Školní družina uskutečňuje zájmové vzdělávání podle § 111 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 5 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v platném znění.

Přípravná třída základní školy poskytuje předškolní vzdělávání v souladu s cíli předškolního vzdělávání uvedenými v § 33, § 47 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v platném znění.

Charakteristika školy

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice je příspěvková organizace. K zajištění hlavního předmětu činnosti užívá majetek, včetně práv a jiných majetkových hodnot, ve vlastnictví Pardubického kraje. Je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dítětem, žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.

            (1) Zdravotní postižení je mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování.

            (2) Zdravotní znevýhodnění je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání.

            (3) Sociální znevýhodnění

a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy,

b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo

c) postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu.

Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků zjišťuje školské poradenské zařízení.

Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.

Děti a žáci se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky poskytované školou.

Vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení, zřizují se pro děti a žáky se zdravotním postižením školy, popřípadě v rámci školy jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy.

Ředitel školy může ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga.

Součásti školy      

Základní škola, Základní škola speciální, poskytuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v § 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v platném znění.

Mateřská škola při zdravotnickém zařízení a Základní škola při zdravotnickém zařízení, poskytuje předškolní a základní vzdělávání dětem a žákům se zdravotním oslabením nebo dětem a žákům dlouhodobě nemocným umístěných ve zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v platném znění.

Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělávání v souladu s cíli středního vzdělávání uvedenými v § 57 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v platném znění.

Školní družina uskutečňuje zájmové vzdělávání podle § 111 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 5 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v platném znění.

Přípravná třída základní školy poskytuje předškolní vzdělávání v souladu s cíli předškolního vzdělávání uvedenými v § 33, § 47 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v platném znění.

Umístění školy

Škola sídlí v budově Střední průmyslové školy elektrotechnické a vyšší odborné školy Pardubice na adrese Do Nového 1131, 530 03 Pardubice. Budova školy se nachází v okrajové části města v blízkosti parku s možností vycházek do přírody k řece Labi.

Škola má kapacitu pro 198 žáků. Většina dětí a žáků je z města, někteří dojíždějí z okolních obcí. Areál školy je dopravně dostupný. V  blízkosti je zastávka MHD.

V budově školy je v kmenových třídách průměrná naplněnost 10 žáků. Učebny jsou světlé, čisté a estetické prostory, jsou vybaveny víceúčelovým a funkčním zařízením. Na jejich vzhledu se podílejí žáci a učitelé. Jsou postupně dovybavovány dle finančních možností školy. Chodby, respiria, venkovní areál, relaxační učebny a tělocvičny využíváme o přestávkách k aktivní relaxaci žáků.

Součástí školy je školní hřiště a pozemek pro pěstitelské práce. V budově jsou odborné učebny pro pracovní vyučování dívek, cvičná kuchyňka, učebna výtvarné výchovy, školní dílna pro zpracování kovo - dřevo, tělocvičny, multimediální učebny s interaktivními tabulemi. Počítačová učebna je vybavena novou technikou. Pro výuku jsou používány též notebooky, iPady, interaktivní tabule a  dataprojektory. Provozujeme počítačovou síť s připojením na internet. Škola vydává vlastní časopis, má webové stránky, žákovskou a učitelskou knihovnou. V době volna mohou žáci využívat odpočinkové kouty, rehabilitační kuličkové bazény, po dohodě s vyučujícím i tělocvičnu a venkovní areál. Škola je vybavena prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele a jeho odpočinek. Prostory pro další pedagogické i nepedagogické pracovníky jsou vybavené účelným zařízením a odpovídající technikou.

Pracovníci školy

Ve škole pracuje zpravidla okolo 40 zaměstnanců z toho zpravidla 35 pedagogických. Škola zaměstnává též asistenty pedagoga, asistenty pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, pracovníky poskytující ostatní osobní služby a 5 správních zaměstnanců. Pracovníci splňují podmínky pro dané typy školy dle Zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Ve škole pracuje výchovný poradce – kariérový poradce, metodik prevence rizikového chování, koordinátor EVVO, koordinátor ICT a koordinátoři ŠVP. Do školy dochází psycholog z PPP Pardubice k pravidelným konzultacím. Pedagogičtí pracovníci si neustále vzdělání doplňují. Prošli kurzy emočního a sociálního rozvoje, kritického myšlení a výcvikem prevence šikany, vzdělávají se v oboru logopedické prevence, autismu a poruch chování a dalších dle plánu DVPP, jsou vybaveni potřebnými profesními dovednostmi. Pedagogický sbor je schopný týmové práce, vzájemné vstřícné komunikace a spolupráce.

   

Spolupráce se zákonnými zástupci a ostatními institucemi

Snažíme se o funkční a neustále aktualizovaný systém informací směrem k žákům, k učitelům, k rodičům, partnerům školy a mezi jednotlivými aktéry navzájem. S těmito informacemi o dění ve škole se mohou zákonní zástupci seznámit na třídních schůzkách, v době konzultačních hodin výchovného a kariérového poradce, metodika prevence rizikového chování, kdy nabízíme kompletní školní a karierové poradenství, na webových stránkách školy, ve školním časopisu atd. Zákonní zástupci mají možnost si po domluvě s vyučujícím sjednat konzultaci i účast na vyučování ve třídě svého dítěte.

Na škole pracuje sdružení rodičů a přátel školy a Školská rada. Pořádáme dny otevřených dveří a společná motivační centra. Spolupracujeme především s Pedagogicko-psychologickou poradnou Pardubice, Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí, Speciálně pedagogickým centrem Svítání, Oddělením sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic, Odborem komunitních služeb Magistrátu města Pardubic, Informačním a poradenským střediskem Úřadu práce Pardubice, Střediskem výchovné péče Pyramida, nízkoprahovým  zařízením pro děti a dorost Free klub, Centrem náhradní rodinné péče Amalthea  o. s., Oblastní charitou Pardubice (sanace rodiny) i s ostatními neziskovými organizacemi. Rozvíjíme spolupráci s partnerskými školami a OU. Dále spolupracujeme s Ministerstvem dopravy – BESIP, Službami města Pardubic, KEV, Záchrannou stanicí živočichů a ekocentrem Pasíčka, Východočeským muzeem Pardubice, Krajskou knihovnou Pardubice, TJ Sokol Pardubice, Ekocentrem Paleta, Dětským domovem Pardubice, Střediskem rané péče Pardubice, Dětským rehabilitačním centrem Lentilka Pardubice, FOD Klokánek Pardubice a dalšími institucemi.

Projektyškoly a účast na projektech

 Informace o realizovaných projektech a grantech naleznete na webových stránkách školy.

Zapojujeme se do projektů a grantů vyhlašovaných MŠMT, Statutárním městem Pardubice Magistrátem města, získáváme prostředky z rozpočtu Pardubického kraje. Vyhledáváme sponzory. Jako partneři se zapojujeme do různých projektů financovaných z OPVK dle aktuální nabídky. V rámci EVVO se škola zapojila do projektu Recyklohraní a projektu Evvoluce. Škola je zapojena do sítě škol M.R.K.E.V. Tento projekt je koordinován Sdružením středisek ekologické výchovy PAVUČINA a v Pardubickém kraji jej realizuje středisko ekologické výchovy Ekocentrum Paleta. Projekt je podporován MŠMT ČR.
Jsme členy Klubu ekologické výchovy KEV. Získáváme dotace z programu na podporu ekologické výchovy a osvěty od Magistrátu města Pardubic.


Bezpečnost a hygiena

Pracovní a odpočinkový režim dětí, žáků, pedagogických i správních zaměstnanců je v souladu s platnými hygienickými předpisy. Škola má kvalitní hygienické zázemí.

V rozvrhu vyučování je dbáno na vhodný režim vyučování, dostatek pohybu a relaxace, stravovacího a pitného režimu s ohledem na věk a individuální potřeby žáků.

Vytváříme zdravé prostředí učeben i ostatních prostor školy. Máme vypracovanou školní preventivní strategii. Pravidelně probíhají prověrky BOZP. Zaměstnanci školy mají praktické dovednosti a dostupné prostředky k poskytnutí první pomoci.

Snažíme se vytvářet prostředí pohody, zdravého učení a otevřeného partnerství.© 2023, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑